top of page

มะเร็งตับระยะเริ่มต้นรักษาได้
Liver cancer treatment

การรักษามะเร็งตับของศุนย์รังสีร่วมรักษากรุงเทพ รพ.นันอา มี 2 วิธี ซึ่งเหมาะกับมะเร็งตับระยะที่ 1 ถึง ระยะที่ 3 และเป็นวิธีที่สามารถทำลายก้อนมะเร็งได้โดยตรง ไม่ทำลายอวัยวะส่วนอื่น แผลเล็ก ฟื้นตัวเร็ว และไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเวลานาน

วิธีที่ 1 TACE (Transarterial Chemoembolization)

การให้เคมีบำบัดเฉพาะทาง ผ่านทางหลอดเลือดแดง ที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับโดยตรง

วิธีที่ 2 MWA (Microwave Ablation) หรือ RFA (Radiofrequency Ablation)

การใช้คลื่นความร้อน หรือ คลื่นวิทยุ สร้างความร้อน เพื่อเผาทำลายก้อนมะเร็งตับโดยตรง

ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการรักษาได้ที่ 094 505 5454

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page