top of page

ดูแลผู้ป่วยพักฟื้น ผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
Post-operation care / Bedridden care / Palliative care

สุขอนามัยของผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่ไปกับการรักษา รวมไปถึงสุขภาพจิตที่ดีของตัวผู้ป่วยเองด้วย ผู้ดูแลควรหมั่นดูแลเรื่องความสะอาด สภาวะแวดล้อมของที่พัก สังเกตสภาวะอารมณ์และสภาพจิตใจของผู้ป่วยอยู่สม่ำเสมอ
 

การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่มีภาวะสโตรก จะมีช่วงเวลาที่สำคัญ หรือ Golden period ที่จะสามารถฟื้นฟูผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพ และมีพัฒนาการที่ดี

ด้วยความปรารถนาดี

รพ.นันอา

======================================

รับบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด เช่น ผ่าตัดตา ผ่าตัดเข่า สะโพกฯลฯ

ผู้ป่วยสโตรก ฟื้นฟู และทำกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

โดยพยาบาลผู้ชำนาญการ c]tทีมแพทย์

สอบถามรายละเอียด และประเมินค่าใช้จ่ายได้ที่

โทร 094 505 5454

Line ID : @nan-ah-hosp

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page