top of page

อัลตราซาวด์ Ultrasound

ารตรวจอัลตราซาวด์มีประโยชน์มากมาย และเป็นมาตรฐานหนึ่งในการช่วยวินิจฉัยภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายใน ช่วยให้เห็นถึงสภาวะภายในร่างกาย และยังมีประโยชน์ช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ได้แม่นยำมากขึ้นอีกด้วย

Get a Quote

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Thanks for submitting!

bottom of page